Logo

KPMG Limited Branch

Street:
115 Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward
Post code:
700000
City:
Ho Chi Minh City
Phone:
+84 2838219266
Country:
Vietnam
KPMG & WK: IFRS 9 – Xu hướng, Thách thức và Tác động đối với Hệ thống Ngân hàng Việt Nam
https://kpmgvnkh.clickmeeting.com/kpmg-wk-ifrs-9-webinar
KPMG Cambodia Annual Regulatory & Customs Updates
https://kpmgvnkh.clickmeeting.com/kpmg-cambodia-annual-regulatory-customs-updates