Logo

KPMG Limited Branch

Street:
115 Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward
Post code:
700000
City:
Ho Chi Minh City
Phone:
+84 2838219266
Country:
Vietnam
KPMG Cambodia Tax Institute 2020
https://kpmgvnkh.clickmeeting.com/kpmg-cambodia-tax-institute-2020
KPMG OnDemand: Basics of Consolidation
https://kpmgvnkh.clickmeeting.com/kpmg-ondemand-basics-of-consolidation
KPMG OnDemand: Internal Audit for Management Level
https://kpmgvnkh.clickmeeting.com/kpmg-ondemand-internal-audit-for-management-level
Xuất Nhập Cảnh và Thuế Thu Nhập Cá Nhân liên quan đến lao động người nước ngoài trong dịch COVID-19
https://kpmgvnkh.clickmeeting.com/kpmg-vnhr-webinar-2020
法人税及び移転価格のアップデート
https://kpmgvnkh.clickmeeting.com/cit-tp-japanese
付加価値税、個人所得税及び外国契約者税のアップデート
https://kpmgvnkh.clickmeeting.com/vat-pit-fct-japanese
税務調査動向及び法規制のアップデート
https://kpmgvnkh.clickmeeting.com/tax-audit-legal-update-japanese